Privacy

Karin de Jong makelaars is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

Karin de Jong 
Jan van der Heydenstraat 70
2665 JB Bleiswijk

Telefoon: 010 52 10 420
Mobiel: 06 124 24 573

Email: mail@karindejongmakelaars.nl
KVK: 56772076

Hierna te noemen ‘Makelaar’

 

Persoonsgegevens die ik verwerk

Makelaar verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt jeu een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk: 

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Kopie ID-bewijs (pasfoto en BSN-nummer afgeschermd)
 • Burgerlijke staat
 • Eigendomsbewijs
 • Overige aktes mbt de woning
 • KvK uittreksel
 • Verklaring van Erfrecht
 • Roerende zakenlijst
 • VvE-stukken
 • Splitsingsakte (woning/appartement)
 • Vragenlijst deel A en B
 • Energielabel
 • Woz-waarde

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via mail@karindejongmakelaars.nl, dan verwijder ik deze informatie. 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk 

Makelaar verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om een opdracht tot dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om een taxatieopdracht uit te kunnen voeren;
 • Makelaar verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte;
 • Makelaar kan (een deel van) de persoonsgegevens in het kader van de opdracht delen met verwerkingsverantwoordelijken, zoals een notaris, taxateur of collega makelaar.

 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Makelaar neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Makelaar) tussen zit. 

Makelaar gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Windows 10, Kolibri. 

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Makelaar bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, of zolang als Makelaar verplicht is de gegevens te bewaren conform fiscale wetgeving en/of beroepsorganisatie. 

 

Verwerking van persoonsgegevens van mijn opdrachtgevers (aan- en verkoop)

Persoonsgegevens van mijn opdrachtgevers, in verband met de aan- en verkoop van onroerende zaken, worden door Makelaar verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 • Administratieve doeleinden, zoals het opmaken van opdrachten en overeenkomsten;
 • Communicatie over de opdracht en/of bezichtigingen die plaats vinden;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

 • De overeengekomen opdracht.
 • Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Makelaar de volgende persoonsgegevens van jeu vragen:
 • NAWTE-gegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en email-adres);
 • Geslacht;
 • Geboortedatum en geboorteplaats;
 • Burgerlijke staat;
 • Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft);
 • Kopie geldig ID bewijs (pasfoto en BSN-nummer afgeschermd).

 

In het kader van mijn dienstverlening met betrekking tot de aan- en verkoop van onroerende zaken heb ik naast NAWTE-gegevens ook een kopie van een legitimatiebewijs nodig van zowel verkoper als koper, met doorhaling van BSN-nummer. Dit is van belang voor het opmaken van de koopovereenkomst die in een later stadium naar de desbetreffende notaris wordt verstuurd. 

 

Je persoonsgegevens worden door Makelaar opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

 • Gedurende de looptijd van 5 jaar en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 • In taxatiedossiers maximaal de verplichte 20 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-lobbycontacten en/of geïnteresseerden 

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden worden door Makelaar verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 • Informatieverstrekking in de vorm van een mailing en/of gerichte contacten.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op websites waarop mijn dienstverlening en/of aanbod wordt gepresenteerd.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Makelaar de volgende persoonsgegevens van jeu vragen: 

 • NAWTE-gegevens;
 • Specifieke doeleigenschappen als woningzoekenden

 

Je persoonsgegevens worden door Makelaar opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde, met een maximale termijn van 7 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Makelaar deelt je persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Makelaar blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

Zo maak ik gebruik van een derde partij voor: 

 • Notarissen; het behandelen van de koopovereenkomst (bij bestaande bouw);
 • Collega makelaars; voor het aankopen van een woning en/of doorgeven van een taxatieopdracht;
 • Fotograaf: voor het inplannen van een foto shoot;
 • FIU (Financieel Intellegence Unit – Nederland);
 • StarWorx;  (veilige internet- en ICT omgeving);
 • Kolibri (marketinguitingen);
 • Studio Letterwerkjes (marketinguitingen);
 • Dunique (marketinguitingen);
 • Dedel accountants (financiële administratie).

 

Bij een aantal diensten worden ook gegevens verstrekt aan de VBO. De VBO doet het volgende met de gegevens: 

 • Zorgen dat alle VBO makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die c.q. dat via VBO makelaars worden c.q. wordt aangeboden;
 • Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op Funda en andere (huizen)websites;
 • Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijf onroerend goed markt en agrarische vastgoedmarkt. De gegevens in deze database worden voor onbepaalde tijd bewaard.

 

VBO is een verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens. De contactgegevens zijn: 

VBO Makelaar 

Gildeweg 13

2632 BD Nootdorp 

Telefoonnummer: 070-3458703 

E-mail: vbo@vbo.nl 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Makelaar en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover ik beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar mail@karindejongmakelaars.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Makelaar wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Makelaar neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mijn of via mail@karindejongmakelaars.nl. 

 

Ik beveilig uw gegevens in de cloud. Voor technische informatie: Startworx.

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd in mei 2021.

Huis kopen?

Ik sta voor je klaar om jouw vragen te beantwoorden.

Image

Te koop

HAS_RECEIVED_BID

Hercules 19
2665 BL Bleiswijk
€ 715.000

SOLD_UNDER_CONDITIONS

Jonkerbos 21
2715 SK Zoetermeer
€ 287.500

AVAILABLE

Prins Mauritsstraat 6
2665 CL Bleiswijk
€ 485.000

AVAILABLE

Kerkstraat 3
2665 BD Bleiswijk
€ 339.500

SOLD_UNDER_CONDITIONS

Moutmolen 5
2665 SM Bleiswijk
€ 435.000
Karin de Jong makelaars en woningpresentaties
Karin de Jong makelaars en woningpresentaties